Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

dzieciak12

May 16 2018

dzieciak12

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viamy-little-world my-little-world
dzieciak12
6759 6e53
Did I win?
Reposted fromkopytq kopytq viakerio kerio

May 15 2018

dzieciak12
6664 d9da 500

May 11 2018

dzieciak12

May 06 2018

dzieciak12
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromlovvie lovvie viahaveadrian haveadrian
dzieciak12
4741 3710 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahaveadrian haveadrian

May 05 2018

6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajedriq jedriq
dzieciak12
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacytaty cytaty
dzieciak12
Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu
— Franz Kafka
Reposted frommorphine morphine viapeasorela peasorela

May 03 2018

dzieciak12
0569 84d6
Reposted fromdziewcze dziewcze viachlodnawdowa chlodnawdowa
dzieciak12
Reposted fromFlau Flau viareggea reggea
dzieciak12
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
dzieciak12
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viakonwalia konwalia
dzieciak12
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonwalia konwalia
dzieciak12
dzieciak12
dzieciak12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl